Byggandets Miljöbelastning - Fakta

Klimat

Vi befinner oss i en brytningstid. Klimatutmaningen skall lösas på mycket kort tid, vilket innebär att vi fram till 2050  behöva kapa i storleksordningen 80 % av våra utsläpp av klimatgaser i förhållande till 1990 års nivå(1). Till 2020 kommer vi att vara framgångsrika i att nå vårt mål med en reduktion med 20 % med samma basår (1). Världens befolkning ökar samtidigt som urbaniseringen fortsätter. Om vi skall klara att lämna över en planet till våra barn som är rimligt behaglig att leva på måste människan förändra sina levnadsvanor (2, 3).

 
Energi

I Sverige står bostad och servicesektorn, vilket framförallt är bostäder och lokaler, för ungefär 40 % av den totala slutliga energianvändningen (4). Det är effektivt att kapa energi i bebyggelsen för att frigöra energi till andra sektorer där energieffektivisering är svårare (5). EU har även konstaterat att energieffektivisering av bebyggelsen är ett av de mest kostnadseffektiva medlen att reducera klimatpåverkan inom unionen (6). Det går att bygga väsentligt mer energieffektivt än vad som görs idag(5).

 
Material

Sedan 80-talet har utvinningen av jungfruliga råvaror mer än dubblerats på en global nivå (7). Byggande och boende står för en stor del av dessa materialflöden och genererar också en stor del av våra avfall (8). Återanvändningen av dessa enorma materialflöden är avgörande för att vi skall klara våra klimatmål (9). Om t.ex. en aluminiumburk återvinns sparas ungefär 95 % av den energi som behövs för att skapa en ny burk från råvara (10).

För att kunna återanvända byggnadsmaterial är det avgörande att rena material används med få beståndsdelar och liten andel farliga miljögifter och kemikalier (9). Den årliga användningen av kemikalier i den svenska byggsektorn är idag ca 1,2 miljoner ton (8).

E wood-trunks-1032461_1280

1) ”Towards a green economy in Europe EU environmental policy targets and objectives 2010–2050”, EEA Report No 8/2013
2) ”A safe operating space for humanity”. Rockström, Steffen, et al. Nature Vol 461, 24 September 2009
3) ”Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet”. Steffen, Richardson, et al. Science vol. 347 no. 622313, February 2015.
4) ”Energiläget 2015”, Energimyndigheten
5) ”Bostadspolitiken och energieffektiviseringen av bebyggelsen”, Richard Murray, Global Utmaning april 2015.
6) ”A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050”, COM(2011) 112 final, Brussels, 8.3.2011
7) SERI, WU Wien, 2014 (Via, www.waterialflows.net)
8) ”Energy Use and Environmental Impacts of the Swedish Building and Real Estate Management Sector”, Toller, Wadeskog, et al. Journal of Industrial Ecology, Volume 15, Issue 3, pages 394–404, June 2011.
9) ” The Circular Economy and Benefits for Society Swedish Case Study Shows Jobs and Climate as Clear Winners”. Wijkman, Skånberg. The Club of Rome, april 2015.10) ”Välbefinnande och miljö - Att bygga upp en resurseffektiv och cirkulär ekonomi i Europa”. Europeiska miljöbyrån, Köpenhamn 2014.

 

Kontakt

 

Klimatsmart Byggande AB
Anders Ejlertsson
0762 - 40 25 50
anders@klimatsmartbyggande.se