Byggandets miljöbelastning - Åsikter

Energi

Att energieffektivisera befintligt bestånd är nödvändigt men svårt utan genomtänkta stöd. Andra europeiska länder har framgångsrika stödpaket, men sådana saknas i Sverige, vilket med tanke på behovet är märkligt. För nybyggnation är det enklare. Alla nybyggnation bör vara mycket energieffektiv och i klass med passivhus standard. Det är bra att nära noll hus direktivet fokuserar på fossilfri energiproduktion i anknytning till huset, men synd att det inte finns krav på husets egen energieffektivitet.

Elanvändningen i den svenska bostadssektorn har i princip legat stilla sedan 90-talet, där för visso elvärmen minskar, men fortfarande utgör en stor del av den totala elanvändningen. Det är orimligt att svenska hus isoleras sämre, för att under kalla dagar i praktiken vara fossiluppvärmda. Av samma anledning måste bebyggelsens elanvändning generellt effektiviseras.

 
Material

Med tanke på behovet av att forma en cirkulär ekonomi är det orimligt att bebyggelsen använder material som är producerad av farliga kemikalier eller innehåller farliga kemikalier i slutprodukten. Materialval måste utgå ifrån principen om återanvändande eller återvinning högt upp i avfallstrappan där det är möjligt att skapa nya produkter av materialen och inte enbart återvinna energi. Sådana materialval har inte enbart positiva effekter på möjligheten till återvinning utan är normalt också mer fördelaktiga för oss människor. Exempel är mindre skadliga emissioner till inomhusmiljön.

Det finns konstruktionsdelar där både energikrävande material och kemikalier kan behöva användas, t.ex. grundläggning och väderutsatta konstruktionsdelar. I övriga delar av våra hus är det orimligt att använda material som kräver mycket energi att tillverka eller där det går åt mycket kemikalier för tillverkning eller montering. Det finns gott om väl beprövade alternativ som redan används industriellt och inte kräver några drastiska förändringar av arbetssätten inom byggindustrin men ger avgörande fördelar för människa och miljö.

 

forestry-679173_1280

 
Global uppvärmning

Byggproduktionens (A1-A5, enligt EN 15978) påverkan på den globala uppvärmningen bör vara vägledande vid nybyggnation. Det krävs en reduktion av klimatgaser nu och inte framtiden, vilket kan bli effekten om energikrävande material används, motiverat av lång livslängd.

Trä har en stor fördel mot andra material genom sin koldioxidinlagring. Monteras träet på ett sätt så att det blir möjligt att återanvända ges också en potential att förlänga denna lagring av koldioxid när byggnaden tjänat ut. Om materialet kommer från virke taget ur ett hållbart skogsbruk erhålls en ytterligare effekt genom att nya träd planteras och som då binder ytterligare koldioxid. Dessa resultat är vetenskapligt belagda liksom träets fördelar som stommaterial.


Goda exempel

Det finns många goda exempel på miljödriven offentlig upphandling som har påverkat den lokala marknaden i en positiv miljöriktning. I Umeå byggdes t.ex. en kemikaliesmart förskola enligt passivhus standard, vilket resulterade i att marknaden senare kunde producera giftfria radhus till samma kvadratmeterkostnad som konventionellt uppförda hus. Det finns gott om andra exempel, tex har Ronneby Kommun uppfört en förskola enligt cirkulära principer som blivit mycket uppmärksammad. Värmlands län har också arbetet mycket med att utesluta farliga kemikalier vid nybyggnation.

 

Kontakt

 

Klimatsmart Byggande AB
Anders Ejlertsson
0762 - 40 25 50
anders@klimatsmartbyggande.se